Algemene Voorwaarden

GameChangers cv
Abeelstraat 27A bus 301
9000 Gent
België
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 9 396 45 95
Ondernemingsnummer: BE 0737 382 122
RPR Gent, afdeling Gent

1. Definities

GameChangers: GameChangers cv, met maatschappelijke zetel te Abeelstraat 27A bus 301, 9000 Gent, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0737 382 122, RPR Gent, afdeling Gent. Dienstverlener: betekent in deze voorwaarden GameChangers en de trainers en coaches, die werkzaam zijn bij of diensten verlenen voor GameChangers.

Klant: is diegene die bij GameChangers dienstverlening afneemt.
Overeenkomst: is iedere overeenkomst tussen GameChangers en de Klant. Deze overeenkomsten betreffen onder andere de diensten en/of digitale inhoud die GameChangers levert aan de Klant, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt: lezingen, workshops, coaching, online cursussen en dergelijke.
Dienstverlening: de diensten die GameChangers aan de Klant levert.

2. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden maken wezenlijk deel uit van alle offertes, inschrijvingsformulieren, overeenkomsten (coaching-sessies; lezingen; workshops; terbeschikkingstelling van cursusmateriaal, videomodules en overige dienstverlening via de website van GameChangers, etc.), facturen etc. met/van GameChangers en zijn daarop integraal van toepassing.

Deze algemene voorwaarden vullen de Overeenkomst aan. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene bepalingen en de Overeenkomst, primeert de Overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele (en zelfs latere) algemene voorwaarden van de Klant. Er kan slechts van deze algemene voorwaarden worden afgeweken mits voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van GameChangers.

De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen. De ongeldige of niet- uitvoerbare bepalingen zullen vervangen worden door geldige en uitvoerbare bepalingen die het nauwst aanleunen bij de oorspronkelijke bedoeling.

3. Aanbod

3.1. Bij de eerste kennismaking krijgt de Klant een ontwerp van overeenkomst voorgelegd. Dit ontwerp van overeenkomst geldt als offerte.
GameChangers is slechts door deze offerte gebonden indien de klant deze binnen de 30 dagen na mededeling aanvaard en deze aanvaarding meedeelt aan Gamechangers. Na deze aanvaarding komt de Overeenkomst tot stand.

Indien de Klant producten of Dienstverlening van GameChangers (coaching-sessies, videomodules, lezingen, workshops, cursussen, etc.) wenst zal hij hiertoe hetzij via de website van Gamechangers, hetzij via geschrift of telefoon de mogelijkheid krijgen om deze producten/Dienstverlening te bestellen tegen de door GameChangers meegedeelde prijs die geldt als offerte. Indien de Klant zijn intentie tot contracteren heeft kenbaar gemaakt aan GameChangers, doch niet is ingegaan op deze offerte, kan hij zich gedurende 30 dagen beroepen op de in de offerte meegedeelde prijs.

In afwijking van de vorige alinea vinden aankopen of aanvragen tot dienstverlening die gebeuren via de website van GameChangers steeds plaats tegen de prijs en voorwaarden zoals weergegeven op deze website.

Wordt de offerte slechts na voormelde termijn van 30 dagen aanvaard, dan heeft GameChangers de keuze om al dan niet te contracteren onder de voorwaarden van de offerte. In dit geval ontstaat de Overeenkomst van zodra GameChangers (stilzwijgend of schriftelijk) te kennen geeft te willen contracteren.

3.2. GameChangers behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant/Overeenkomst/offerte op te schorten, te annuleren of te weigeren indien de door de Klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken, indien een betwisting bestaat met betrekking tot de voorafgaande betaling van een bestelling/Overeenkomst.

3.3 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad van online producten/materialen strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door GameChangers. GameChangers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product/materiaal.

De Klant erkent dat de beschikbaarheid van GameChangers en haar producten/diensten (videomodules, cursusmateriaal, gesprekken, licenties, etc.) tussen het tijdstip van de offerte/aanvraag van de producten of diensten enerzijds en het tijdstip van de eigenlijke Overeenkomst anderzijds kan wijzigen. De Klant aanvaardt dat de Dienstverlening/producten kunnen worden verstrekt aan de hand van een wachtlijst.

4. Overdracht

De dienstverlening is gericht en afgestemd op iedere Klant individueel. De Klant kan zijn ingekochte dienstverlening niet overdragen aan een andere persoon. Coaching-sessies, gelicentieerde producten/materialen/platformen etc., videomodules, cursusmateriaal, gesprekken, licenties, etc. kunnen niet gedeeld worden met anderen. De sessies, gesprekken, videomodules etc. mogen evenmin worden doorverkocht aan anderen.

5. Betaling

5.1. Indien de Klant een ondernemer is, dienen alle betalingen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van GameChangers.

5.2. Ingeval van laattijdige betaling is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaand saldo en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

5.2.a. Is de Klant een onderneming, dan bedraagt de forfaitaire schadevergoeding minstens € 100,00.

5.2.b. Is de Klant een particulier, dan is er pas een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd nadat hij hiertoe werd aangemaand en nadat hij na 14 dagen, te rekenen vanaf de derde werkdag na verzending van de aanmaning aan de Klant, nog steeds in gebreke is. In dat geval is, naargelang het toepasselijke geval, volgende schadevergoeding verschuldigd:

  • € 20,00 indien het openstaande saldo lager of gelijk is aan € 150,00;
  • € 30,00 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,00 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 tot en met € 500,00 ligt;
  • € 65,00 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,00 euro met een maximumbedrag van € 2.000,00 euro.

De particuliere Klant heeft op zijn beurt onder dezelfde modaliteiten recht op dezelfde forfaitaire vergoeding (waarbij het barema van de toepasselijke vergoeding wordt berekend op basis van de waarde van de nog te leveren prestatie(s)) indien GameChangers een gesprek diende te annuleren en er niet in slaagt om binnen een termijn van 30 dagen (te rekenen vanaf de datum van het geannuleerde gesprek) een nieuw gesprek in te plannen ter vervanging van het geannuleerde gesprek.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Klant erkent en aanvaardt dat elke door GameChangers aanvaarde opdracht louter een inspanningsverbintenis betreft.

6.2 GameChangers sluit iedere aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant uit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door haarzelf of een van haar dienstverleners en tenzij de aansprakelijkheidsuitsluiting de essentie van de Overeenkomst zou uithollen.

6.3 Zo is GameChangers nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade (bijv. financiële schade).

6.4 De Klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De Klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

De Klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat GameChangers niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van GameChangers of door het internet.

6.5 De Klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door GameChangers gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

6.6 In geval van overmacht of toeval (oorlog, pandemie, overheidsmaatregelen, plotselinge ziekte die leidt tot onvoldoende beschikbaarheid, etc.) kan GameChangers noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet-uitvoering van zijn verplichtingen te wijten aan deze overmacht.

6.7 Om geldig te zijn dienen klachten:

  • inzake de kwaliteit van de geleverde diensten/producten/materialen etc. binnen de 14 dagen na de dienstverlening ter kennis worden gebracht van GameChangers en dit per aangetekende brief;

  • inzake facturatie binnen de 14 dagen na de ontvangst van de facturatie ter kennis worden gebracht van GameChangers en dit per aangetekende brief.

Bovenvermelde termijn van 14 dagen gaat evenwel pas in van zodra de reden die aan de klacht ten grondslag ligt, kenbaar kon zijn aan de Klant.

7. Eigendomsbehoud en intellectuele rechten

7.1 De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van GameChangers. Aangekochte virtuele goederen zoals online videocursussen blijven eigendom van GameChangers, de Klant koopt in dit geval enkel de toegang tot deze virtuele goederen.

7.2 Kostenberekeningen, tekeningen, plannen en documentatie aller aard aan de Klant bezorgd, blijven eigendom van GameChangers en zijn strikt vertrouwelijk.
Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de Klant niet toegelaten deze te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden, te creëren etc.

Dit geldt tevens t.a.v. afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van GameChangers of op enige andere documentatie van allerlei aard uitgaande van GameChangers.

7.3 GameChangers behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.4. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud en de intellectuele rechten van GameChangers te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

8. Annuleringsvoorwaarden

8.1 De Overeenkomst verplicht de Klant tot afname.

8.2. Bij eventuele annulatie door de Klant inzake dienstverlening (coaching-sessies, lezingen, workshops, etc.) zelfs voor de eerste dienstlevering, staat het GameChangers vrij:

  • hetzij de integrale verdere afname en betaling van de overeenkomst te eisen;
  • hetzij een schadeloosstelling te eisen conform artikel 1794 oud BW voor alle uitgaven, geleverde prestaties/materialen, gederfde winst etc. De gederfde winst wordt forfaitair vastgesteld op 15% van de totale prijs uit de overeenkomst indien de uitvoering van de Overeenkomst nog geen aanvang heeft genomen en op 15% op het nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst indien deze wel reeds gedeeltelijk werd uitgevoerd, onverminderd het recht van GameChangers om een hogere vergoeding te vorderen indien zij een hogere schade heeft geleden. Deze forfaitaire schadeloosstelling bedraagt minimum € 70,00.

Aankopen van cursusmateriaal, videomodules, etc. kunnen niet worden geannuleerd eens het aangekochte ter beschikking werd gesteld en dit behoudens wettelijke uitzonderingen.

8.3 Bij eventuele annulatie door GameChangers, zal GameChangers aan de Klant eenzelfde schadeloosstelling verschuldigd zijn zoals opgenomen in artikel 8.2.

8.4 Indien de Klant door welke omstandigheid dan ook behoudens overmacht niet kan deelnemen aan een bepaalde overeengekomen sessie, dient de Klant dit zo spoedig mogelijk te melden. Afspraken dienen in dat geval uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd/verzet. Bij niet tijdige annulatie/verplaatsing van de afspraak is GameChangers gerechtigd om de dienstverlening toch als afgenomen te beschouwen en in rekening te brengen.

8.5 Indien GameChangers door overmacht de dienstverlening niet kan uitvoeren, zal GameChangers daarover zo snel mogelijk contact opnemen met de Klant en wordt de dienstverlening in overleg met de Klant verplaatst naar een later tijdstip.

9. Privacy

De toepasselijke en actuele informatie omtrent het privacybeleid van GameChangers is vrij te consulteren op https://gamechangers.be/privacy-beleid/.

10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechtbank

10.1 Alle verbintenissen voortvloeiend uit de Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

10.2 Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst en/of algemene voorwaarden, wordt allereerst gestreefd naar een minnelijke oplossing.

10.3 Indien de Klant een onderneming is, behoren alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de Overeenkomsten en /of huidige algemene voorwaarden uitsluitend tot de bevoegdheden van de ondernemingsrechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Gent.

Scroll naar boven
[]